REGULAMIN MOTELU „ENDHOTEL”

§1 PRZEDMIOT

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Motelu  Endhotel w Bielanach Wrocławskich, które zobowiązane są do przestrzegania i stosowania się do jego postanowień.

2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Motelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.

3. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Motelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku, zapłatę całej należności za pobyt w Motelu, w formie przelewu jak również przez podpisanie karty meldunkowej.

4. Gość zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować jego treść oraz potwierdzać powyższe w karcie meldunkowej.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Motelu w pokoju oraz na stronie https://www.endhotel.pl/

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w Motelu  wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba   trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Długość doby  określona w ust. 2 może podlegać zmianom w indywidualnych przypadkach.

§3 MELDUNEK

 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości obsługa recepcji ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju i zawarcia umowy hotelowej. Motel nie przyjmuje gości niepełnoletnich.

2. Recepcja , w trakcie procesu meldowania Gościa w Motelu, uprawniona jest do zbierania danych osobowych na karcie meldunkowej. Zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która dostępna jest w recepcji Motelu. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez EndHotel z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Sosnowa 34 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Motelu, korzystania z pozostałych usług świadczonych przez Motel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

3. W karcie meldunkowej Gość osobiście składa podpis..

4. Recepcjoniście nie wolno przetrzymywać dokumentu tożsamości Gościa – zostaje on natychmiast oddany po wypełnieniu karty meldunkowej.

5. Motel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu motelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gośca,  bądź pracowników Motelu lub innych osobach przebywających w Motelu.

6. Motel może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz Motelu.

7. Motel może odmówić lub zaprzestać świadczenia usług motelowych Gościom będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

8. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

9. W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane.

10. Motel zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za pobyt osób niezameldowanych w pokoju motelowym Gościa zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się w recepcji. Osoby wizytujące przebywają w pokojach na wyłączną odpowiedzialność Gościa.

11. Życzenie przedłużenia doby motelowej, tj. wcześniejszego zameldowania przed godziną 15:00, bądź późniejszego wymeldowania po godzinie 10:00 należy zgłosić na etapie składania rezerwacji. Jeśli życzenie takie nie zostało złożone na etapie rezerwacji, należy je zgłosić niezwłocznie po przyjeździe do Motelu w recepcji motelowej, najpóźniej do godziny 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

12. W przypadku gdy rezerwacja dokonana była przez pośrednika ,życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu, poza okres wskazany w rezerwacji , Gość powinien zgłosić podmiotowi, bądź osobie trzeciej przez którą rezerwacja w Motelu została dokonana.

13. Motel nie gwarantuje możliwości odpłatnego wydłużenia doby hotelowej.

14. Pozostawienie rzeczy lub przebywanie w pokoju po godzinie 10:00 w dniu wyjazdu bez uprzedniego poinformowania recepcji jest traktowane jako automatyczne przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10:00. Motel naliczy opłatę 10 PLN brutto za każdą rozpoczętą godzinę a po godzinie 15:00 naliczany jest wynajem pokoju według obowiązujących w tym dniu cen.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Motel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o natychmiastowe ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi Motelowi niezwłoczną reakcję.

2. Dodatkowo na życzenie Gościa, Motel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 regulaminu,
  • przechowanie bagażu Gościa (Motel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; bagaż gość przechowuje w pokoju lub w wyznaczonym do tego miejscu,
  • zamawianie taksówki,
  • dostęp do Internetu na terenie Motelu.

6. Motel nie dokonuje rezerwacji miejsc parkingowych.

 §5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. W Motelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano dnia następnego. W czasie ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Motelu mają obowiązek odpowiedniego zachowania i nie zakłócania  spokoju innych osób.

2. Gość nie będzie powodować, a Motel nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie Motelu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju  hotelowego, ani w inny sposób przeszkadzał czy szkodził pozostałym Gościom Motelu.

3. Dzieci poniżej 12 lat powinny znajdować się na terenie Motelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

4. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.

5. Gość  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Motelu  powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość ponosi także odpowiedzialność finansową za szczególne zabrudzenia. 

6. Motel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone szkody lub w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za nocleg lub inne usługi.

7. Motelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Motelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

8. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Motel ma prawo odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza.

9. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zamknąć drzwi oraz okna.   Otwarcie okna powoduje wstrzymanie działania urządzeń klimatyzacyjnych (jeśli  takowe są) i urządzeń grzewczych.

10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za niezwróconą bądź zgubioną kartę lub klucz.

11. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach hotelowych własnych: grzałek, żelazek, mikrofalówek, maszynek elektrycznych lub gazowych, ekspresów do kawy i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

12. Zabronione jest także używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.

13. Na terenie Motelu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Zakaz ten także dotyczy używania jakichkolwiek środków w tym leczniczych, które wymagają podgrzewania lub palenia.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ MOTELU

 1. Odpowiedzialność Motelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Motelu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Gość ma obowiązek przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności oraz przedmiotów mających wartość naukową i artystyczną w bezpłatnym depozycie Motelu.

3. Motel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

4. Motel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu motelowego w recepcji.

5. Motel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w sejfie pokojowym (jeśli takowy jest).

6. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7. Motel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym czy poza terenem Motelu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania  takiej dyspozycji Motel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu pozostawione przedmioty zostaną zutylizowane. Postępowanie dotyczące rzeczy znalezionych regulują przepisy art. 187 KC i następne oraz ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.

2. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty rzeczy wniesionych do Motelu przedawniają się z upływem roku od dnia zaprzestania korzystania z usług Motelu przez Gościa.

3. Motel nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.

§8 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja Motelu.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W Motelu obowiązuje zakaz wrzucania odpadów medycznych (np. strzykawek, igieł) do koszy na śmieci znajdujących się w pokoju   pod rygorem ponoszenia wszelkich kosztów za szkody powstałe wskutek  zranienia taką igłą przez inną osobę/pracownika Motelu, w tym w szczególności do zwrotu kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, kosztów lekarstw, rehabilitacji, specjalistycznej opieki, odpowiedniego odżywiania, kosztów przejazdów do szpitala. Chęć utylizacji odpadów medycznych należy zgłaszać do recepcji.

2. Ze względu na komfort wszystkich Gości, Motel nie przyjmuje zwierząt. Za naruszenie tego zapisu obowiązuje kara pieniężna w wysokości 500 PLN brutto. Wyjątkiem są zwierzęta asystujące osobom z niepełnosprawnością wzrokową lub ruchową lub inne zwierzęta asystujące np. psy policyjne.

3. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Motelu akwizycji, sprzedaży obnośnej i działalności hazardowej.

5. Zabrania się wnoszenia , przechowywania  i  posiadania  na terenie Motelu:

a) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej, noży oraz parasoli o ostrym zakończeniu,
b) materiałów wybuchowych, iluminacyjnych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych,
c) środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających,
d) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,

6. Zabrania się również odpalania materiałów pirotechnicznych na terenie Motelu oraz terenu wokół pod groźbą kary porządkowej 5000 PLN brutto oraz zadośćuczynienia za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się do powyższego.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach motelowych grzałek, żelazek , kuchenek, mikrofalówek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W przypadku złamania &5, punkt 11, Motel nałoży na  Gościa karę w wysokości 500 PLN brutto.

8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach motelowych i ich wyposażeniu oraz w częściach wspólnych Motelu. W przypadku złamania  tego zakazu Motel nałoży na  Gościa karę w wysokości 500 PLN brutto.

9. Na terenie Motelu, w tym  w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia  8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. NR. 81, poz. 529), obowiązuje całkowity zakaz  palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. 

10. W przypadku złamania zakazu palenia papierosów i wyrobów  tytoniowych Gość zostanie obciążony karą w wysokości 600 PLN brutto.

11. Gość zostanie również obciążony karą w wysokości 500 PLN brutto za dearomatyzację.

12. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co poskutkuje  interwencją straży pożarnej, Motel nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji straży pożarnej oraz kosztów ewakuacji. Motel nie wyklucza konieczności dodatkowego dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej.

13. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Motel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Motelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Motelu.

14. W przypadku wprowadzenia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od wprowadzenia do odwołania, Motel wprowadzi i będzie przestrzegać wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie internetowej https://www.gov.pl

15. Motel zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu  z zastrzeżeniem, że do rezerwacji dokonanych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.

16. W przypadku stwierdzenia dezaktywacji czujka dymu poprzez jego zasłonięcie, rozłączenie lub w jakikolwiek sposób wpłyniecie na jego funkcjonalność, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 1000 PLN brutto.

17. Wszelkie nałożone na Gościa kary, o których mowa w regulaminie, mogą zostać zaspokojone w następujących formach:

– poprzez obciążenie karty kredytowej Gościa

– wystawienie faktury w przypadku firmy

– płatność gotówką

Życzymy przyjemnego pobytu!