WARUNKI  REZERWACJI                                                                                                                                                         

1. Hotel Endhotel zwany dalej Motelem, przyjmuje rezerwacje dokonane:

A. Telefonicznie

B. Elektronicznie w formie e-mail

C. Osobiście

D. Na stronie www.endhotel.pl przy pomocy formularza kontaktowego.

2. Wysłane potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę między osobą dokonującą rezerwacji a Motelem.  Potwierdzenie ma charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą hotelu.

3. By kontakt z Motelem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, ilości   pokoi i osób ,   numeru telefonu klienta oraz   e-mail Gościa.

4.W przypadku firm, wymagane jest przesłanie drogą elektroniczną zamówienia, które będzie zawierało wszystkie dane firmy

5. W przypadku firm, które chcą uiścić opłatę za pobyt swojego pracownika/ów przelewem po jego/ich pobycie, zobowiązane są do przesłania drogą elektroniczną zamówienia, które będzie zawierało wszystkie dane firmy z zaznaczeniem woli otrzymania faktury drogą mailową.

5. O ile Motel może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail ofertę i jej warunki.

7. Motel podaje ceny w złotych; ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

8. W przypadku rezerwacji grupowych, potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Motelu jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek Motelu.

9. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podawana jest w ofercie wysłanej na e-mail rezerwującego. Zadatek może być nie niższy niż 30% wartości rezerwacji.

10. Motel wyznaczy termin do którego rezerwujący zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie Motelu do wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako niebyłą.

11. W tytule przelewu rezerwujący ma obowiązek podać dane dotyczące rezerwacji.

12. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Motelu lub data wpływu gotówki do kasy Motelu.

13. Motel potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami a na życzenie rezerwującego wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.

14. Od daty wpływu zadatku na konto Motelu rezerwacja jest wiążąca dla obydwu stron tj. Motelu i rezerwującego.

15. Pozostałą kwotę za pobyt w Motelu  Gość  wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji – przed rozpoczęciem pobytu. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy.

16. Odmowa wpłaty przez Gościa 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu – stanowi odstąpienie Gościa od rezerwacji. Motel zachowa wpłacony zadatek.

17. Motel  ma prawo żądania od Gościa kaucji w wysokości do 50% wartości ceny pobytu – tytułem zabezpieczenia. Kaucja jest zwracana po zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju którego kaucja dotyczy – jest ona pomniejszana o wartość strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, Motel obciąży Gościa równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.

17. Odmowa przez Gościa złożenia kaucji – jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. Motel zachowa wpłacony zadatek.

19.Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji – wygasa w dniu wyjazdu Gościa z Motelu, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

20. Motel zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania regulaminu Motelowego jak również w przypadku braku dostępności pokoi. Motel zastrzega sobie także prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Motelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

21. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Motelu, Motel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową.

22. Motel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo 100 PLN brutto/doba/osoba na dodatkowe usługi. Jeśli Gość nie posiada karty kredytowej pobierany jest depozyt gotówkowy w tej samej wysokości.

23. Pobrany depozyt gotówkowy zostanie wydany, a preautoryzacja na karcie Gościa zostanie zwolniona podczas wymeldowania Gościa po uprzednim opłaceniu rachunku i sprawdzeniu stanu pokoju przez pracownika Motelu.

23. Motel zastrzega sobie prawo sprawdzenia dostępności środków na karcie kredytowej podanej do gwarancji rezerwacji w terminie 14 dni przed datą planowanego przyjazdu.

WARUNKI ANULACJI                                                                                                                                             

1. Anulowania rezerwacji Gość może dokonać w każdym czasie.

2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Anulowanie rezerwacji przez Gościa po wpłacie zadatku:

– w przypadku rezygnacji z rezerwacji na 1 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – Motel  zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszty bankowe;

– w przypadku rezygnacji z rezerwacji dokonanej na mniej niż 1 dzień przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi = hotel wpłacony zadatek zatrzyma.

Motel może jednak zaproponować klientowi inny termin realizacji pobytu w zakresie 90 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich, długich weekendów i okresów świątecznych – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.

4. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 3 – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez Motel oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać Motelu na straty, a postulat Gościa zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże hotelu.

5. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, Motel nie zwraca kosztów   odstąpienia od zawartej umowy    (art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

6. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.

7.W przypadku firmy, rezygnacja z zarezerwowanego noclegu nie będzie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi pod warunkiem, że przedstawiciel danej firmy powiadomi o tym recepcję drogą elektroniczną kontakt@endhotel.pl najpóźniej 24 godziny przed planowym rozpoczęciem pobytu, czyli przed godziną 12:00 w dniu poprzedzającym przyjazd. 

8. W przypadku rezygnacji z rezerwacji dokonanej na mniej niż 1 dzień przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu, Motel obciąży firmę kosztem całego zarezerwowanego pobytu.

9. W przypadku odwołania rezerwacji dnia następnego po dniu, w którym została złożona przez firmę, Motel może obciążyć firmę kwotą nie niższą  niż 30% wartości rezerwacji.

10. W przypadku gdy zostało złożone zamówienie razem z prośbą o wystawienie faktury przelewowej, rezygnacja z rezerwacji w terminie późniejszym niż 24 godziny jest równoznaczna z pokryciem całego kosztu zarezerwowanego pobytu.

11. W przypadku rezerwacji grupowych  anulacja musi być dokonana najpóźniej 7 dni przed planowym rozpoczęciem pobytu. W przypadku późniejszej anulacji, wpłacona wcześniej zaliczka lub opłata za cały pobyt nie będzie zwrócona klientowi.

12. Zwrot pieniędzy w przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji (pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionych zasad anulacji) zostanie dokonany bezpośrednio na konto klienta.

13. Anulacje rezerwacji i ich skutki Motel będzie w miarę możliwości rozpatrywał indywidualnie.

14.Spory między Gościem a Motelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Motelu.

Prezes Zarządu
Andrzej Roman Skirycz
Endhotel Sp. z o.o. Sp.k.
Sosnowa 34
55-040 Bielany Wrocławskie